Войти  \/  Регистрация  \/ 

Форма авторизации

Регистрация

Введенное вами имя некорректно.
Пожалуйста, введите корректный логин. Без пробелов, не менее 2 символов. Так же в логине не должно быть символов: < > " ' % ; ( ) &
Пароль неверный.
Введенные вами пароли не совпадают. Пожалуйста, введите желаемый пароль в поле пароля и в поле подтверждения.
Недопустимый адрес электронной почты
Адреса электронной почты не совпадают. Пожалуйста, введите ваш адрес электронной почты в поле адреса и в поле подтверждения.
* * Обязательное поле

ВНИМАНИЕ! Сменились адреса ел.почты! Нач. сбыта: megommetrzbut@ukr.net, Канцелярия: megommetr@email.ua, Бухгалтерия: megommetro@i.ua, О.тех. контроля: 0474432653@ukr.net
A+ A A-

  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР»(надалі – Товариство) код ЄДРПОУ 00226106, місцезнаходження:вул. Радянська,  будинок 49, місто Умань, Черкаська область, 20300, у зв’язку з технічною помилкою в оголошенні про загальні збори акціонерів 20.04.2017р., яке опубліковане в виданні «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 44 (2549) від 06.03.2017р., повідомляє, що повне найменування Товариства слід читати: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР»

(надалі – Товариство) код ЄДРПОУ 00226106, місцезнаходження:вул. Радянська,  будинок 49, місто Умань, Черкаська область, 20300, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі – загальні збори) відбудуться 20  квітня 2017 року об 11.00 год., за адресою місцезнаходження Товариства (місце проведення): вул. Радянська,  будинок 49, місто Умань, Черкаська область, адмінбудівля Товариства, актовий зал, кабінет № 201. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства буде проводитись 20 квітня 2017р., з 10.00 год. до 10.45 год., за адресою та місцем проведення загальних зборів Товариства.Для реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або інший офіційний документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника акціонера, а також довіреність на право представляти інтереси акціонера (участі та голосування) на  загальних зборах, оформлену і видану відповідно до законодавства України. Уповноваженим особам юридичної особи-акціонера мати при собі витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на дату, що передує даті проведення загальних зборів Товариства, Статут юридичної особи-акціонера або його нотаріальну копію, чи оригінал або нотаріальну копію документа, який визначає повноваження уповноваженої особи.  Під час підготовки до загальних зборів Товариства акціонери можуть ознайомитися з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення до 20 квітня 2017 року в робочі дні, робочий час з 16.00 до 17.00 год., за адресою місцезнаходження Товариства:вул. Радянська, 49, м. Умань,  Черкаська область, адмінбудівля Товариства, кабінет  № 206.Відповідальна посадова особа – голова ревізійної комісії Урсол Світлана Миколаївна. Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів Товариства, надаються акціонеру особисто для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. В день проведення загальних зборів Товариства ознайомитись з документами (матеріалами) можливо у місці проведення загальних зборів. Адреса власного  веб-сайту, на  якому  розміщена  інформація  з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.megommetr.com// Дата складання  переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах Товариства: на 24.00 год., 13 квітня 2017 року.

Проект порядку денного загальних зборів (перелік питань що виносяться на голосування) з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1.Обрання лічильної комісії та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі 3-х осіб:

 • голова комісії – Марченко Світлана Станіславівна

 • член  комісії – Турчак Наталія Георгіївна

 • член комісії – Головата Катерина Павлівна

Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів.  Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах. Підрахунок голосів по даному питанню здійснити тимчасовій лічильній комісії сформованій Наглядовою радою.

 1. Визначення та затвердження  порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови Реєстраційної комісії (із зазначенням ПІБ) під час видачі бюлетенів акціонеру (його представнику), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та печаткою. У разі недійсності бюлетеня на ньому головою Лічильної комісії робиться позначка з зазначенням підстав його недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується підписами всіх членів Лічильної комісії та печаткою.

 1. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи загальних

зборів.

Проект рішення:Обрати:

 • Голова зборів – Середа Олександр Іванович

 • Секретар зборів – Безпоясна Світлана Василівна

Затвердити регламент роботи:

 • час для виступів з питання порядку денного – до 15 хвилин;

 • час для відповіді на запитання до доповіча – до 5 хвилин;

 • збори вести української мовою. Звіти, доповіді, виступи та запитання – на українській або російській мовах;

 • запитання до доповідача та пропозиції акціонерів (їх представників) щодо виступу подаються до Секретаря тільки в  письмовій формі, лише з питань порядку денного загальних зборів. Анонімні запитання не розглядаються. Питання приватного характеру на загальних зборах не розглядаються;

 • у разі необхідності у ході загальних зборів оголошується перерва. Процедура оголошення перерви та початок роботи загальних зборів відбуваються відповідно Закону України «Про акціонерні товариства».  

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення:Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Основними напрямками діяльності Товариства в 2017 році є підвищення доходів від фінансово-господарської діяльності, пошук нових партнерів та плідна співпраця з акціонерами Товариства.

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

 1. Затвердження рішень Наглядової ради за період з 20.04.2016р., по 20.04.2017р., які

потребують затвердження загальними зборами Товариства.

Проект рішення:Затвердити рішення Наглядової ради № б/н від 02.03.2017 р., щодо укладення додаткової угоди від 02.03.2017 р. до договору поставки №126 від 06.10.2016 р. з ТОВ «Регіон ДП», РФ, м. Корольов на суму 11 914 960 (одинадцять мільйонів дев’ятсот чотирнадцять тисяч дев’ятсот шістдесят) російських рублів.

7. Звіт (висновки) Ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Прийняти до відома та затвердити звіт (висновки) Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2016р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2016р.

9. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Отриманий  за результатами 2016 року прибуток у сумі 2980 тис. грн., направити:

 • 100% чистого прибутку залишити у розпорядженні Товариства та використовувати для фінансування розвитку Товариства.

Дивіденди за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати.

 1. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися

Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення: На підставі ч.3 ст.70 та ч.1  ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства» надати попередню згоду (схвалення) на укладання Товариством значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких, віднесено до компетенції загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятися Товариством  протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, купівлі-продажу, експортних договорів, надання послуг Товариством.

Розмір граничної вартості для таких значних правочинів, та інших договорів та пов’язаних з ними значних правочинів, становить для кожного з яких сума більше 7 768 500 (сім мільйонів сімсот шістдесят вісім тисяч п’ятсот) гривень та не перевищує гривневий еквівалент  суми 1 800 000 (один мільйон вісімсот тисяч) євро за офіційним курсом Національного банку України на день укладання кожного з вищезазначених та пов’язаних з ними значних правочинів. Під значним правочином слід також розуміти укладання додаткових угод (доповнень) на зазначену вище суму, до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством. Гранична сукупна вартість для вищезазначених та пов’язаних з ними значних правочинів становить гривневий еквівалент суми 2 000 000 (два мільйони) євро за офіційним курсом Національного банку України на день підрахунку граничної сукупної вартості. Уповноважити з правом передоручення Голову Правління Товариства на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного такого значного правочину, повинно відбуватись лише за попереднім погодженням Наглядовою радою (Протокол рішення Наглядової ради). Без Протоколу рішення Наглядової ради щодо погодження укладання кожного такого правочину від імені Товариства такий правочин є нікчемним. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Голова правління узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попередня згода (схвалення), вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

 1. Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства. Затвердження

найменування Товариства.

Проект рішення:Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Змінити найменування Товариства у зв’язку зі зміною типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити нове найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР»;

- російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УМАНСКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР»;

- англійською мовою – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «UMANSKYY PLANT «MEGOMMETR».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПрАТ «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР»;

- російською мовою – ЧАО «УМАНСКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР»;

- англійською мовою – PrJSC «UMANSKYY PLANT «MEGOMMETR».

 1. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР»  у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Статуту у новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

 1. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.

Проект рішення:Затвердити Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.

 1. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Положення про Наглядову раду Товариства.

 1. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.

Проект рішення:Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Положення про Виконавчий орган Товариства.

 1. Затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.

Проект рішення:Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства. Призначити Голову загальних зборів уповноваженим на підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства.

 1. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити «20» квітня 2017 року повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Наглядової ради ПАТ «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР»:

 • Голова Наглядової ради – Крижановський Володимир Вікторович

 • Член Наглядової ради – Омельчук Іван Олександрович

 • Член Наглядової ради  - Карапіді Юрій Володимирович

 1. Визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:Строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - 3 роки з моменту обрання на цих загальних зборах «20» квітня 2017 року.

 1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: При кумулятивному голосуванні Закон не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.

 1. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що

укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на платній основі. Визначити розмір оплати праці (посадових окладів) членам Наглядової ради згідно штатного розкладу.  Уповноважити Голову правління у встановленому законодавством порядку укласти та підписати трудові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. У разі зміни фінансово-господарського стану Товариства, при необхідності, Наглядовій раді переглядати умови оплати праці членів Наглядової ради та приймати рішення щодо розміру оплати праці (посадових  окладів) членів Наглядової ради, з подальшим внесенням Головою правління Товариства змін до штатного розкладу Товариства.  

 1. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Припинити «20» квітня 2017 року повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Ревізійної комісії ПАТ «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР»:

складу Ревізійної комісії:

 • Голова Ревізійної комісії – Урсол Світлана Миколаївна

 • Член Ревізійної комісії – Чорний Микола Дмитрович

 • Член Ревізійної комісії  - Довгань Петро Дмитрович

 1. Визначення строку повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:Строк дії повноважень членів Ревізійної комісії Товариства - 3 роки з моменту обрання на цих загальних зборах «20» квітня 2017 року.

 1. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: При кумулятивному голосуванні Закон не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.

 1. Затвердження умов договору, що укладатиметься з кожним членом Ревізійної комісії,

встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Затвердити умови  договору, що укладатиметься між Товариством та кожним членом Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії здійснюють свою діяльність безоплатно.Уповноважити Голову загальних зборів у встановленому законодавством порядку укласти та підписати договори між Товариством та членами Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний 2016р.

Попередній 2015р.

Усього активів

31074

28085

Основні засоби

6040

6589

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

16232

12807

Сумарна дебіторська заборгованість

5727

6120

Грошові кошти та їх еквіваленти

2994

2152

Нерозподілений прибуток

2980

1500

Власний капітал

28679

25699

Статутний капітал

240

240

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

2395

2386

Чистий прибуток (збиток)

2980

1500

Середньорічна кількість акцій (шт.)

958125

958125

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

572

609

Наглядова рада ПАТ «УМАНСЬКИЙ ЗАВОД «МЕГОММЕТР».

Телефон для довідок Товариства: (04744) 32720.

Повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) опубліковане в офіційному друкованому органі Відомості. НКЦПФР. № 44 від 06.03.2017р.